Điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong vừa ký ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

Theo đó, điều chỉnh Số lượng hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 năm 2018 từ 3.008 hộ xuống còn 2.747 hộ, trong đó: Số hộ phá dỡ để xây mới về nhà ở là 1.345 hộ; số hộ sửa chữa cải tạo về nhà ở là 1.402 hộ.

Điều chỉnh kế hoạch vốn kinh phí Trung ương đã giao tại Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 là 87.875 triệu đồng. Kinh phí địa phương hỗ trợ là 11.530 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao, sở Xây dựng: Là cơ quan thường trực Đề án, phối hợp với các ngành gồm, Sở Lao động - TBXH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công trên địa bàn.

Hướng dẫn trình tự thủ tục về xây mới nhà ở và sửa chữa nhà ở cho người có công thuộc diện hỗ trợ.

Chủ trì phối hợp với các ngành đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo kế hoạch; tổng hợp báo cáo đánh giá theo định kỳ quy định.

Sở Lao động – TBXH: Chủ trì, phối hợp các ngành, UBND các huyện, thành phố xác nhận người có công và thân nhân người có công hiện đang quản lý; Chủ trì việc phân bổ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho phép phát động cuộc vận động ủng hộ với mục đích hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Phối hợp với cơ quan thường trực (Sở Xây dựng) theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tại các huyện, thành phố.

UBND các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn theo Kế hoạch; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở trên địa bàn; Chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng theo Đề án được duyệt theo đúng quy trình, quy định; Chỉ đạo công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Tài chính; Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn vận động cộng đồng giúp đỡ hộ người có công với cách mạng làm nhà ở; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo việc hỗ trợ đến từng hộ người có công với cách mạng thuộc diện hỗ trợ; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực hoặc sử dụng sai mục đích; đảm bảo hộ người có công có nhà ở sau khi được hỗ trợ; Chủ trì việc phân bổ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện, xã; Định kỳ báo cáo hàng tháng (trước ngày 15 hàng tháng), báo cáo quý, năm (trước ngày 10/12) và báo cáo đánh giá kết thúc Đề án về Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan./.

Nguyễn Thanh (tổng hợp) -Theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 332
  • Trong tuần: 332
  • Tất cả: 610,329
Đăng nhập