Văn phòng HĐND&UBND

 Chánh Văn phòng:

- Họ và tên:PHẠM ĐỨC HUẤN

- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1984

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

Phó Chánh văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƠM

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Nguyên quán: Xã Thụy Thanh - Huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 19/5/2011

 Phó Chánh văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN HUY THANH

- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1980

- Dân tộc: Kinh

- Nguyên quán: Phương Định- Trực Ninh - Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 31/8/2006

Thông tin mới nhất