XÃ HÒA MẠC

Đ/C: NGUYỄN TRUNG THÀNH

- Ngày sinh: 03/10/1977

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Bí thư ĐU; Chủ tịch HĐND xã

- Quê quán: xã Hòa Mạc-Văn bàn-Lào Cai

- Đơn vị công tác: Đảng ủy - HĐND-UBND xã Hòa Mạc

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Hành chính

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 25/03/2005

 Đ/C: HOÀNG ĐÌNH TUYÊN

- Ngày sinh: 25/12/1978

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Phó BT TTĐU xã

- Quê quán: Hòa Mạc-VB-LC

- Đơn vị công tác: Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hòa Mạc

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 22/12/2001

 

 Đ/C: NGUYỄN HỒNG HẠNH

- Ngày sinh: 20/01/1977

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Bí thư ĐU- Chủ tịch UBND xã

- Quê quán: Hùng xuyên, Đoan Hùng, Phú thọ.

- Đơn vị công tác: Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hòa Mạc

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 14/6/2008

 Đ/C: HÀ ĐÌNH QUÂN

- Ngày sinh: 15/01/1984

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Quê quán: Hòa Mạc-Văn Bàn- Lào Cai.

- Đơn vị công tác: Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hòa Mạc

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 03/02/2005

 

 Đ/C: LA HỒNG CƯỜNG

- Ngày sinh: 10/6/1984

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

- Quê quán: Hòa Mạc-Văn Bàn – Lào cai

- Đơn vị công tác: Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hòa Mạc

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại Hành chính

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 03/02/2005.