Huyện Văn Bàn đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh năm 2023
Lượt xem: 134

         Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, ngay từ đầu năm 2023 UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2022 và đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC nói chung và công tác quản lý cán bộ công chức năm 2023. Tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai, Kế hoạch 28-KH/HU ngày 23/12/2020 của Huyện ủy Văn Bàn theo, đồng thời quán triệt triển khai Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

          Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; các kế hoạch triển khai thực hiện về CCHC, đạo đức công vụ của tỉnh, huyện theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện CCHC, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ đối với các cơ quan, đơn vị. Đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, đăng ký thi đua phòng trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

         Đẩy mạnh việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2023. Trong năm đã kiểm tra theo kế hoạch tại 04 phòng chuyên môn và 07 xã, thị trấn (04 phòng chuyên môn: Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Thanh tra huyện và 07 xã: UBND xã Thẳm Dương; UBND xã Làng Giàng, UBND xã Chiềng Ken, UBND xã Tân An, UBND xã Tân Thượng,UBND xã Nậm Chày  và UBND xã Võ Lao). Kiểm tra đột xuất tại 22 xã, thị trấn, trong đó có một số xã kiểm tra nhiều lần.

         Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng số tiếp nhận và giải quyết trong năm với 7.024 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 6.940 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên địa bàn huyện đạt 99,12%. Duy trì Hệ thống Giám sát - Đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân và thu nhận ý kiến đánh giá của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tại Bộ phận một cửa đạt 100% (trên Cổng DVC quốc gia).

anh tin bai

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC huyện Văn Bàn

         UBND huyện giao chỉ tiêu biên chế hằng năm cho các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn bảo đảm theo quy định. Tổng số biên chế công chức, số người làm việc toàn huyện: 2.425 chỉ tiêu, trong đó: Công chức: 89 chỉ tiêu; Biên chế sự nghiệp 1.860 chỉ tiêu (bao gồm: Sự nghiệp giáo dục 1.826 chỉ tiêu; Sự nghiệp VH-TT 23 chỉ tiêu; Sự nghiệp khác 11 chỉ tiêu); Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 33 chỉ tiêu; Biên chế cán bộ, công chức cấp xã 443 chỉ tiêu (Cán bộ 223; Công chức 220). Chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm từng chức danh lãnh đạo cán bộ quản lý theo đúng quy định, cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, đã thực hiện bổ nhiệm mới 05 lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc huyện và 01 đơn vị sự nghiệp văn hóa. Quyết định điều động, bổ nhiệm 42 lãnh đạo quản lý trường học; bổ nhiệm lại 05 lãnh đạo quản lý trường học; miễn nhiệm 05 lãnh đạo quản lý trường học, giao phụ trách 02 đơn vị trường học. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị để xác định số lượng cấp phó cho đơn vị. Tổng số lượng cấp phó tính đến thời điểm ngày 05/12/2023 là 32/36 người (không bao gồm các đơn vị trường học).

         Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND huyện duy trì nghiêm túc; việc bố trí cán bộ tiếp công dân, cơ sở phục vụ công tác tiếp công dân đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, UBND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ việc thuộc thẩm quyền và triển khai thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. Năm 2023 đã tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 216 lượt có công dân, trong đó (cấp huyện đã tiếp 130 lượt với 130 vụ việc, tăng 98 lượt tiếp công dân so với cùng kỳ năm 2022; Cấp xã tiếp 86 lượt người với 86 vụ việc, tăng 70 lượt so với cùng kỳ năm 2022). Tiếp nhận 195 đơn với 186 vụ việc. Các ý kiến kiến nghị, đơn thư đều được cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết thỏa đáng cho Nhân dân.

          UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức như: Chấp hành đeo thẻ, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trước, giữa giờ hành chính; không đi muộn về sớm, chơi game trong giờ làm việc… thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-UBND. Thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhanh gọn, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân; tinh thần trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ, công vụ của CBCCVC ngày càng được nâng cao; thực hiện tốt quy chế làm việc và phối hợp tốt trong công việc; ....

         Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số bộ phận công chức chưa có kinh nghiệm nhiều trong công tác nên việc tham mưu, giải quyết công việc vẫn còn hạn chế nhất định. Đội ngũ cán bộ, công chức của một số xã đã được bố trí sắp xếp theo chuyên môn tuyển dụng, vị trí việc làm, song vẫn còn một số cán bộ, công chức ý thức, trách nhiệm chưa cao, năng lực chuyên môn còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ được giao. 

          Để duy trì kết quả đạt được và khắc phục tồn tại trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định và nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; văn bản về Đề án Văn hóa công vụ. Cụ thể hóa các nội dung để triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 hiệu quả, thiết thực. Thường xuyên rà soát, đánh giá đúng, khách quan đội ngũ CBCC từ đó có biện pháp bố trí, sử dụng đúng chuyên môn nghiệp vụ và phù hợp với năng lực, trình độ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi chế độ công vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng CBCC. Thực hiện nghiêm tục việc kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Thực hiện đúng quy định về tiếp công dân và giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của công dân.

Hoàng Hằng - ĐU. Khánh Yên Trung
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner