Huyện Văn Bàn chỉ đạo tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch, công tác Gia đình và Thông tin tuyên truyền năm 2024
Lượt xem: 131

         Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và hiệu quả quản lý, điu hành của chính quycác cấp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao làm nổi bật công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tuyên truyền thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước; khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường, khát vọng cống hiến, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đẹp về đất và con người Văn Bàn, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Vừa qua, UBND huyện Văn Bàn ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch, công tác Gia đình và Thông tin tuyên truyền năm 2024 trên địa bàn huyện. Kế hoạch tập trung vào các hoạt động cụ thể:

         V các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cấp huyện tổ chức các các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng 94 năm, Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và địa phương trong năm 2024; bắn pháo hoa đón giao tha; trưng bày báo chí, ấn phẩm xuân Giáp Thìn 2024; giao lưu văn nghệ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ; tổ chức Giải Việt dã truyền thống và ngày chạy Olympic; ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc năm 2024; ngày sách và văn hóa đọc điểm của tỉnh năm 2024; giải bóng chuyền Nam, Nữ huyện Văn Bàn năm 2024; Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; giải cầu lông huyện; giải bóng đá nữ huyện; giải đua chạy Mrathon mở rộng huyện Văn Bàn lần thứ I năm 2024

         V các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Giáp Thìn 2024; tổ chức trang trí cổng chào, treo cờ, trang trí ở các tuyến đường thuộc khu phố, vận động Nhân dân treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình và thực hiện tổng vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí với quy mô phù hợp bảo đảm việc kiểm soát dịch bệnh theo quy định; tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ở các xã, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn hoạt động có nền nếp theo đúng quy định của pháp luật. Hướng dẫn các khu dân cư tổ chức các lễ hội dân gian, nghi lễ truyền thống, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc của địa phương phù hợp với văn hóa của mỗi dân tộc, như: Lễ hội xuống đồng, lễ cầu làng, lễ cúng rừng, lễ cúng thổ công... bảo đảm văn minh, lành mạnh, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm. Riêng UBND các xã Tân An, Chiềng Ken xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Cô; Lễ dâng hương Đề Ken

         Về công tác gia đình tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình, tuyên truyền, thực hiện hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia và ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024. Phấn đấu giảm bạo lực gia đình, ngăn chặn tái diễn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam"; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

         Về công tác Du lịch tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung về phát triển Du lịch theo Đề án số 02-ĐA/HU về “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển Du lịch giai đoạn 2021-2025”. Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND huyện Văn Bàn Phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển du lịch huyện Văn Bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050      . Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng điểm du lịch sinh thái, kết hợp du lịch văn hóa cộng đồng tại các xã Liêm Phú, Dần Thàng, Khánh Yên Thượng, Nậm Xé, Dương Quỳ…; đầu tư, khai thác Du lịch tâm linh tại Di tích lịch sử Đền Cô, xã Tân An; Di tích lịch sử Đền Ken, xã Chiềng Ken.

         Về công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tăng cường phối hợp thực hiện các chương trình ghi hình, phục dựng hình ảnh, xây dựng phóng sự, tư liệu nhằm giới thiệu các nét văn hoá truyền thống các dân tộc trên các kênh thông tin của Trung ương, của tỉnh, huyện, thực hiện tổng kiểm kê trang phục và lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Bảo tồn Lễ hội Lồng tồng của người Tày tại xã Chiềng Ken theo Dự án 6, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024. Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa Dân ca dân vũ của người Xá Phó tại xã Sơn Thủy, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa Dân ca dân vũ của người Mông Xanh, xã Nậm Xé. Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ di tích, di sản, xây bia các khu di tích lịch sử, xây dựng nhà truyền thống Khu Du kích Gia Lan làm nơi thăm quan, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương.

          V Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” phấn đấu năm 2024 thực hiện đạt 83,5% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 175/195 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 89% trở lên.

         Về thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng Nông thôn mới và Văn minh đô thị phấn đấu có từ 15/21 xã trở lên hoàn thành Tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hoá; hỗ tr đầu tư cơ sở vật chất văn hoá cho 02 xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao xã Võ Lao và xã Khánh Yên Thượng.

         Về ng dụng Công nghệ thông tin tiếp tục phát huy hiệu quả việc thực hiện phần mềm quản lý và điều hành (VNPT-IOFFice), phần mềm một cửa liên thông (VNPT-Igate), chứng thư số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình.

         Về công tác Thư viện triển khai xây dựng tủ sách thư viện cơ sở và luân chuyển tài liệu sách, báo xuống cơ sở; phấn đấu thực hiện đạt 200 thẻ bạn đọc/năm; 450 số bản sách bổ sung/năm; phát triển xây dựng mới từ 01 đến 02 xã có tủ sách thư viện cở sở.

          Đồng thời, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch, công tác Gia đình và Thông tin tuyên truyền năm 2024 cần bám sát theo hướng dẫn của UBND tỉnh, sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, phải phù hợp với thực tiễn. Triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ phải có trọng tâm, trọng điểm, cần kết hợp hài hòa, linh hoạt, sáng tạo giữa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên. Tổ chức các hoạt động phải thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm an toàn, có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nội dung các hoạt động phải thể hiện truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong năm 2024 gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hoàng Huyền - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner