Đánh giá công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 544

         Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm sự bình đẳng của phụ nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng sự phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngay từ đầu năm UBND huyện Văn Bàn đã ban hành Chương trình thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện năm 2023. Đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

              UBND huyện đã kịp thời ban hành và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch và các văn bản triển khai hoạt động công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động, Nhân dân và các tầng lớp phụ nữ, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác phụ nữ vào nội dung chương trình, kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ xã, xác định nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên tập trung chỉ đạo phù hợp với thực tế địa phương... đồng thời làm tốt công tác về thực hiện quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ trong mọi lĩnh vực... tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, đề xuất, xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; sự phát triển toàn diện của trẻ em trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; truyền thông, nâng cao nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện cho đội ngũ cán bộ, Nhân dân nội dung kiến thức về giới, lồng ghép giới, bình đẳng giới, công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đảm bảo chất lượng, hiệu quả và nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm tra, giám sát chính sách, pháp luật, các kế hoạch, chương trình về bình đẳng giới, công tác phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội...

         Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện đã ghi nhận được các kết quả như sau:

         * Về tuyên truyền: Đã thực hiện tuyên truyền được 246 buổi với 40.000 lượt người tham gia tiếp thu nội dung các văn bản pháp luật mới tại Quốc hội khoá XIV, trong đó triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Tổ chức 02 Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện với 400 người tham gia; tại các cơ quan, đơn vị được 114 buổi với 1.152 lượt người tham gia; cấp xã tổ chức 244 buổi với 39.600 lượt người tham gia; trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 186 tin, bài.

anh tin bai

Hội LHPN xã Hòa Mạc truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em

         * Về hòa giải: Các tổ hoà giải đã tiếp nhận tổng số 91 vụ việc; hòa giải thành công 72 vụ việc đạt 79%; hòa giải không thành: 19 vụ việc, trong đó 11 vụ việc là mâu thuẫn giữa các bên, 02 vụ việc về Hôn nhân gia đình, 06 vụ việc khác.

         * Về công tác cán bộ nữ (số lũy kế) 1.525 nữ/2.428 tổng số công chức, viên chức (chiếm 62,8%), cụ thể: 311 là công chức (cấp huyện: 86 người, 26 nữ chiếm 30,23%; cấp xã 225 người, 71 nữ chiếm 31,2%); 1.895 là viên chức và người lao động trong đó có 1.400 nữ (chiếm 73,87%). Tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý hằng năm được tăng lên, nhiệm kỳ sau tăng hơn nhiệm kỳ trước (tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 là 143/422 đạt 33,8%), tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 36,34% tăng 2,54 % trong đó: Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh 3/5 người đạt 60%; tỷ nữ đại biểu HĐND cấp huyện 13/33 chiếm 39,4%; tỷ nữ đại biểu HĐND cấp xã 121/339 chiếm 35,7%.

         * Về công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: Số vụ bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em, số vụ mua bán phụ nữ không có vụ việc nào xảy ra. Số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài: 06 (lấy chồng người Trung Quốc).

anh tin bai

Hội LHPN xã Nậm Xây truyền thông phòng, chống tảo hôn, và giáo dục giới tính cho học sinh

         * Về công tác kiểm tra việc thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ: Các cơ quan, đơn vị, các địa phương chủ động triển khai công tác Bình đẳng giới lồng ghép cùng với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; đồng thời chủ động và thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động công tác bình đẳng giới tại đơn vị.

         Bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng phải kể đến một số khó khăn như: Công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số xã, thị trấn có lúc, có nơi chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục; công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong triển khai chưa đồng bộ và chưa chặt chẽ; tỷ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng và sự phát triển nguồn nhân lực của phụ nữ; một số định kiến về giới; nguồn kinh phí và nhân lực phụ trách thực hiện công tác Bình đẳng giới chưa được quan tâm, cán bộ phụ trách thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; điều kiện kinh tế nhiều hộ gia đình còn khó khăn; giao thông đi lại tại một số xã còn khó khăn, đang được nâng cấp không thuận tiện, cơ sở hạ tầng một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển xã hội. Mặt khác một số chị em do quá tập trung làm ăn phát triển kinh tế, xem nhẹ công tác chăm sóc giáo dục con cái; tình trạng phụ nữ ly hôn ngày càng gia tăng, trong 6 tháng đầu năm có hơn 80 vụ ly hôn; vẫn còn tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương… ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

         Nhằm khắc phục và hạn chế các khó khăn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 như: Tiếp tục phối hợp liên ngành thực hiện công tác bình đẳng giới; thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các chính sách, chương trình, dự án; tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm nâng cao về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; tổ chức đánh giá tổng kết và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình Quốc gia bình đẳng giới.

Hoàng Hằng - ĐU. Khánh Yên Trung
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner