Liên thông: Xã - Huyện - Tỉnh
Lượt xem: 162
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực Thủy nội địa Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Y TẾ Dân số-kế hoạch hóa gia đình Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Nông nhiệp và phát triển nông thôn Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (Quyết định số 2591/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018) Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI CHÍNH Quản lý công sản Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI CHÍNH Quản lý công sản Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI CHÍNH Quản lý công sản Quyết định thanh lý tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Người có công Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Người có công Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp (cấp xã + Huyện + Sở LĐ) Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Người có công Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a (cấp xã + Huyện + Sở LĐ) Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Hỗ trợ ảnh hưởng COVID-19 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (UBND xã + Chi cục Thuế+ huyện + tỉnh) Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Trẻ em Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Trẻ em Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Thuế Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Hộ tịch Cấp bản sao trích lục hộ tịch Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP chứng thực Cấp bản sao từ sổ gốc (TTHC dùng chung các cơ quan quản lý hồ sơ) Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Bồi thường nhà nước Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành hình thành trong tương lai Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Đăng ký thay đổỉ nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
TƯ PHÁP Đăng ký biện pháp bảo đảm Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
DÂN TỘC Người có uy tín Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
DÂN TỘC Người có uy tín Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
THANH TRA Phòng chống tham nhũng Kê khai tài sản, thu nhập Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 25/6/2021
THANH TRA Phòng chống tham nhũng Tiếp nhận yêu cầu giải trình Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 25/6/2021
THANH TRA Phòng chống tham nhũng Thực hiện giải trình Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 25/6/2021
THANH TRA Phòng chống tham nhũng Xác minh tài sản, thu nhập Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 25/6/2021

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 738
  • Trong tuần: 8,321
  • Tất cả: 1,391,979
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner