UBND huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2023
Lượt xem: 85
    

    Nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm, công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; năm 2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về công tác cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023; Công văn số 324/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số, giám sát, quy trình kiểm tra, đánh giá chương trình phòng chống mại dâm; Công văn số 1134/UBND-VX về việc lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan.

         Công tác đấu tranh phòng chống mại dâm đã được các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm đã được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra hành chính, quản lý chặt chẽ các cơ sở dịch vụ nhạy cảm đã được tăng cường. Ngăn chặn kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã tham mưu hệ thống văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; triển khai thực hiện Bộ chỉ số giám sát, kiểm tra, đánh giá chương trình phòng chống mại dâm; đăng ký chỉ tiêu và thực hiện xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

         Trên địa bàn huyện có 44 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trong đó có 24 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke và cơ sở massage. Trong năm, có 44/44 cơ sở đã thực hiện cam kết không để xảy ra tệ nạn mại dâm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống mại dâm. Hiện tại 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện không có tệ nạn mại dâm.

         Công tác thông tin tuyên truyền phòng chống tệ nạn mại dâm đã được các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức đa dạng, phong phú gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng lĩnh vực. Trong năm 2023, trên địa bàn toàn huyện đã tổ chức trên 12 cuộc truyền thông về phòng, chống mại dâm với trên 900 lượt người tham gia; treo 24 băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích tuyên truyền về phòng, chống mại dâm.

         UBND huyện xây dựng các chương trình, dự án kinh tế hướng tới tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, phụ nữ, trẻ em có trình độ học vấn thấp, không có việc làm nhằm phòng ngừa các nguy cơ tham gia tệ nạn mại dâm.  Thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia với công tác phòng, chống mại dâm. Phối hợp có hiệu quả chương trình phòng chống mại dâm với các chương trình phòng chống ma tuý, phòng chống lây nhiễm HIV, phòng chống tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm với các chương trình an sinh xã hội (chương trình xoá đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn...). Ngành y tế chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống, tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm. Cơ quan truyền thông đã xây dựng chương trình, phát thanh tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và chuyển tải đến cộng đồng dân cư thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa, các mô hình hỗ trợ người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ chính quyền các xã, thị trấn và người dân ở độ tuổi trưởng thành trên toàn huyện…

         Công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố, xét xử các đường dây, ổ, nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm; làm tốt công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, quản lý địa bàn; thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa nên trong năm 2023 không có vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm bị xử lý, điều tra truy tố xét xử.

         Công tác phối hợp xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm: UBND huyện ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/3/2023 về phòng, chống HIV/AIDS huyện Văn Bàn năm 2023 và tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS huyện triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; chỉ đạo và tăng cường công tác giám sát các hoạt động tại xã, thị trấn; quản lý tốt các đối tượng nhiễm HIV/AIDS tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nắm bắt tình hình nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nhóm đồng đẳng nghiện trích ma túy, để có kế hoạch triển khai tuyên truyền, tư vấn và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh - truyền hình kịp thời đưa tin hoạt động về phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện.

         Tích cực thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án kinh tế hướng tới tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, phụ nữ, trẻ em có trình độ học vấn thấp, không có việc làm nhằm phòng ngừa các nguy cơ tham gia tệ nạn mại dâm từ huyện đến cơ sở.

         Đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia với công tác phòng, chống mại dâm. Phối hợp có hiệu quả chương trình phòng chống mại dâm với các chương trình phòng chống ma tuý, phòng chống lây nhiễm HIV, phòng chống tội phạm mua bán người vì mục đích mại dâm với các chương trình an sinh xã hội (chương trình xoá đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn...).

          Mặt trái của cơ chế thị trường đã có biểu hiện len lỏi vào tận các thôn, bản vùng sâu, xa; số người lao động từ các địa bàn khác về cư trú, làm ăn, buôn bán; cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông, thương mại, du lịch là nguy cơ tiềm ẩn để tệ nạn mại dâm xâm nhập vào địa bàn; công tác phối hợp, nắm tình hình, phát hiện, xử các tụ điểm về TNXH còn chưa thường xuyên. Ddeere thực hiện tốt hơn công tác phòng chống mại dâm thời gian tới; UBND huyện: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục để tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức CT-XH và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện.  Đảm bảo 100% số xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phòng chống mại dâm gắn với các chương trình phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người. Đẩy mạnh công tác đấu tranh tội phạm chứa môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm; ngăn chặn các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm; bảo đảm quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng.  Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là phong trào quần chúng tham gia phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Tiếp tục các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm ở địa bàn cơ sở.

Hứa Tuyến, Văn phòng HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner