Huyện Văn Bàn đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với Toà án nhân dân huyện
Lượt xem: 145

         Vừa qua, UBND huyện đã đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện Văn Bàn với Toà án nhân dân huyện Văn Bàn và đồng thời tổ chức hội nghị triển khai đến các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn về nội dung Quy chế. Qua báo cáo đánh giá đã ghi nhận các kết quả đạt được, cụ thể:

         Về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến Quy chế phối hợp: Căn cứ Quy chế số 01/QCPH-BCSĐUBND-BCSĐTAND ngày 10/7/2018 Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân tỉnh, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Quy chế số 1465/QCPH-UBND-TA ngày 28/9/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện Văn Bàn với Toà án nhân dân huyện Văn Bàn. Triển khai kịp thời và có hiệu quả các văn bản Luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, an ninh, trật tự, tình hình phát triển kinh tế - xã hội... tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chấp hành, thực hiện Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông đã làm chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. Khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về hành chính, dân sự và hình sự; đặc biệt, khắc phục tình trạng CBCCVC lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định gây bức xúc trong Nhân dân.

         Về phối hợp trong xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội: UBND huyện dự thảo và gửi chương trình chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm hoặc giai đoạn đến Tòa án nhân dân huyện tham gia ý kiến dưới nhiều hình thức. Qua đó, đã tiếp nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của Tòa án nhân dân huyện Văn Bàn để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo quy định của pháp luật.

         Về phối hợp trong công tác xây dựng văn bản QPPL, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: UBND huyện giao Phòng Tư pháp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu lấy ý kiến tham gia của TAND huyện khi xây dựng văn bản QPPL. Trong kỳ đánh giá, UBND huyện không có văn bản QPPL cần xin ý kiến tham gia. Chủ động tăng cường công tác phối hợp về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là các quy định của văn bản Luật trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân như đất đai, môi trường, kinh doanh, thương mại dịch vụ, dân sự, hình sự và hôn nhân gia đình...; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, về công chức, viên chức và người lao động...

         Về phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đưa ra các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra gắn công tố với hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp trong suốt quá trình tố tụng. Trong 05 năm đã thụ lý 58 vụ án về dân sự và hành chính đã giải quyết 56/58 vụ (có 18 vụ án cần sự phối hợp giữa Tòa án với UBND các cấp, cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định, định giá tài sản).

         Về phối hợp trong công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và lao động: Chủ yếu là các tranh chấp yêu cầu xin ly hôn, các tranh chấp về hợp đồng vay nợ, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp về kinh doanh thương mại, lao động, khiếu kiện hành chính.

         Về phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin: Hoạt động trao đổi và cung cấp thông tin được diễn ra định kỳ tại các buổi giao ban (tuần, tháng, quý, năm) giữa các cơ quan khối nội chính. Từ đó phối hợp, xử lý các vụ việc, vụ án; kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hành chính, tranh chấp và dân sự… tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 100%; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, các loại tội phạm về kinh tế, môi trường, tai nạn giao thông đã được kiềm chế.

         Về phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư: Tích cực và chủ động tổ chức phối hợp với Toà ân Nhân dân huyện trong việc tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Tổ chức niêm yết lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện trong đó có mời UBMTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, UBND huyện đã tiếp thu trả lời chất vấn, giải quyết dứt điểm các vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân theo thẩm quyền. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của cử tri, đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành của tỉnh có những giải pháp tháo gỡ hợp tình, hợp lý.

         Về phối hợp trong việc hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí để nâng cao điều kiện hoạt động của Toà án Nhân dân: Từ năm 2018 đến nay UBND huyện đã thực hiện hỗ trợ TAND huyện với tổng kinh phí sửa chữa trụ sở, hỗ trợ các hoạt động của đơn vị là 1.355.000.000 đồng.

         Về phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác: Thực hiện tốt các quy định về phối hợp, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Tích cực tiếp thu và xử lý một số kiến nghị, biện pháp phòng ngừa của Viện kiểm sát như: Phòng ngừa trẻ em bị đuối nước, tai nạn giao thông, xâm phạm tình dục, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, trồng cây thuốc phiện.

         Về phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng: Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống tham nhũng hằng năm; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án số 18 - ĐA/TU ngày 27/11/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai (khóa XV). Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời triển khai, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn...

         Về phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: Bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện để CBCCVC tham gia Hội thẩm nhân dân theo quy định, đồng thời cử CBCCVC tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và hội nghị tổng kết công tác xét xử của Tòa án theo đúng quy định. Hằng năm, TAND huyện đều thực hiện tuyên truyền theo chuyên đề các phiên tòa rút kinh nghiệm đảm bảo công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

         Bên cạnh kết quả đã đạt được còn có khó khăn như lĩnh vực phòng chống tham nhũng hiện nay ở cấp huyện chỉ có Công an huyện có 01 ban chuyên trách về công tác phòng chống tham nhũng, còn các cơ quan cấp huyện chỉ có cán bộ kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc triển khai kiểm soát công tác phòng chống tham nhũng, việc tập huấn, đào tạo về công tác PCTN chưa chuyên sâu, thường xuyên do đó còn lúng túng trong việc thực hiện.

         Qua đánh giá 5 thực hiện quy chế phối hợp, trong thời gian tới UBND huyện cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tổ chức chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ mục tiêu Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với TAND huyện;  đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Hằng năm, phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân theo quy định; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo, mà trọng tâm về hành vi tham nhũng.
Hoàng Hằng - ĐU. Khánh Yên Trung
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner