Đổi mới công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 166

    Nhận thức sâu sắc công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp, bảo vệ nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, 9 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Huyện ủy Văn Bàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng, thể hiện vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết. 

    Là đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác Tuyên giáo, Huyện ủy Văn Bàn luôn sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo ban hành bộ thủ tục giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tuyên giáo và bộ hồ sơ nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo. Theo đó, ngành tuyên giáo của đảng bộ huyện đã chủ động xác định nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm; không ngừng đổi mới, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

    Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc trong toàn huyện. Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh. Các cơ quan trong khối tuyên truyền thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Hội nghị báo cáo viên được duy trì nền nếp hằng tháng bằng các hình thức phù hợp. Chất lượng công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được nâng lên, nội dung thông tin cập nhật phong phú, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được triển khai đồng bộ, tương đối toàn diện, hiệu quả. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đã đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

    Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

    Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tham gia phong trào “Tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất, làm đường giao thông”.Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất” mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Văn Bàn; xây dựng Kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất” mở rộng đường giao thông nông thôn tăng quy mô từ mặt đường bê tông xi măng lên 5 - 6m, cả nền rãnh lên 7-8m. Góp phần thực hiện tiêu chí thôn kiểu mẫu và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  Điển hình như Nhân dân thôn Chiền 2, Xã Minh Lương đã hiến trên 4.200 m2 đất, 520 m tường rào gạch và các công trình bể nước, nhà vệ sinh…giá trị tài sản ảnh hưởng khoảng trên 200 triệu đồng. Nhân dân tự đóng góp mua vật liệu đổ bê tông xi măng gần 1000m đường ngõ xóm quy mô từ 1,5m đến 2m. Cán bộ công chức trên địa bàn xã hội hóa được 138 triệu đồng mua vật liệu hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng. Xã  Khánh Yên Thượng đã vận động nhân dân tự nguyện dịch hơn 2 km tường rào và hiến trên 5.000 m2 đất. Việc hiến đất và tháo dỡ những công trình sinh hoạt để mở rộng lòng đường đã trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ ở khắp các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. 

anh tin bai

Nhân dân thôn Bản Nỏong, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn hiến đất mở rộng đường

    Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, huyện lựa chọn xã Khánh Yên Thượng để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo không gian sinh hoạt; xây dựng các tuyến đường sáng – xanh - sạch - đẹp, duy trì về sinh 1 lần/ tuần… đến nay đã có 2/7,4 km đương giao thông nông thôn/03 tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023 hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

anh tin bai

Nhân dân thôn Bản Nỏong, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn hiến đất mở rộng đường

    Công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tuyến đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tỉnh Lai Châu được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tuyến đường cao tốc nối cao tốc Nội Bài với Lai Châu qua địa phận 10 xã thuộc huyện Văn Bàn với tổng số hộ/tổ chức bị ảnh hưởng là 1.604 hộ/tổ chức Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác thực hiện công tác BTHT và TĐC GPMB Dự án “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc”. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến nay, đã bàn giao 19,525 Km (30,77%) cho Ban QLDA2 thuộc 03 gói thầu. Đây là minh chứng cho công tác chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ huyện, tạo đồng thuận trong Nhân dân thực các nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

    Đổi mới công tác tuyên truyền về giáo dục giới tính, phòng chống tảo hôn, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học.Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 194-KH/HU về tuyên truyền pháp luật về tảo hôn, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, đảm bảo an ninh, an toàn trường học; phối hợp với các đơn vị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát, Công an huyện, Đảng bộ Giáo dục, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền điểm phòng chống tảo hôn, giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học với hơn 500 đại biểu tham dự. Ngay sau Hội nghị tuyên truyền điểm, xây dựng công văn phối hợp triển khai tuyên truyền trên địa bàn các xã, thị trấn và các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Đến nay 22/22 xã đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em theo đúng kế hoạch. Từ đầu năm 2023 đến nay, không có trường hợp vi phạm pháp luật về tảo hôn, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học.

anh tin bai

Nhân dân thôn Bản Nỏong, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn hiến đất mở rộng đường

    Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy, các cấp ủy, công tác tuyên giáo của đảng bộ huyện tiếp tục được quan tâm, đổi mới toàn diện, đóng góp rất tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực,… Đến nay, trong tổng số 381 mục tiêu thuộc 8 đề án, 4 nghị quyết, 5 kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI. Có 163 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt chiếm 42,8%, 112 chỉ tiêu hoàn thành trên 60% chiếm 29,4%. Huyện đang tập trung chỉ đạo 106 chỉ tiêu hoàn thành dưới 60%).

    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trên địa bàn huyện còn một số vấn đề cần quan tâm, như: Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp cơ sở chưa hiệu quả; việc phát hiện các gương điển hình, các mô hình hay ở các địa phương, đơn vị để tuyên truyền nhân rộng, biểu dương còn ít; việc nắm bắt những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở có lúc chưa kịp thời...

   Phát huy kết quả đạt được thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Bàn xác định cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo của Đảng. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự cố gắng, trách nhiệm của mỗi chi bộ, mỗi cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới nội dung,hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt hướng về cơ sở, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, nhạy bén, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác đấu tranh, xử lý, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh ngay từ cơ sở; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp có bản lĩnh, năng động, nỗ lực rèn luyện, say mê công tác, là nhịp cầu nối giữa nhân dân với Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2023.

Nguyễn Thị Ngọc - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 788
  • Trong tuần: 5,387
  • Tất cả: 1,309,792
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner