Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2019
Lượt xem: 84
Tải về 0
10/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 151
Tải về 0
19/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 87
Tải về 0
18/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên;thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 87
Tải về 0
17/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai theo Luật phí và Lệ phí, ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 129
Tải về 0
16/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQ tỉnh Lào Cai, Ban tư vấn thuộc UBMTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 124
Tải về 0
404/TTr-SGTVTXD 12/12/2018 Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng Quy hoạch chi chi tiết khu đô thị mới phía Nam thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn
Lượt xem: 58
Tải về 0
1516/SNV-CCVC 20/11/2018 V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018
Lượt xem: 58
Tải về 0
1315/SGTVTXD-QLGT 09/10/2018 V/v tổ chức giao thông phục vụ sửa chữa công trình cầu Khe Lếch ( tại Km101+258/QL279) tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 51
Tải về 0
02/KH-BCĐ 04/10/2018 Kế hoạch triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 64
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN