Thông tin Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Thông tin Lãnh đạo phòng:

 


Ông: NGUYỄN VĂN BÀN
 

- Ngày sinh: 05 tháng  4  năm: 1970

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Quê quán: thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Đơn vị công tác: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/11/1997
 


Ông: HỒ TRỌNG TRUNG

- Ngày sinh: 10/10/1967

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Quê quán: xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

- Đơn vị công tác: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 02/3/2005


    2. Nhiệm vụ được phân công:

         2.1. Ông: Nguyễn Văn Bàn: 

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan .

- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác tài chính, tài sản, xây dựng CSVC cơ quan, chủ tài khoản; công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác Người có công; quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ; công tác giảm nghèo; bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

-Trực tiếp duyệt, ký ban hành các báo cáo chung (tháng, quý, năm, đột xuất,…), các văn bản của cơ quan, các văn bản liên quan đến công tác tham mưu giải quyết chế độ chính sách tất cả các lĩnh vực (Người có công, Bảo trợ xã hội, lao động việc làm, giảm nghèo bền vững, trẻ em,..

- Trực tiếp phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tuần của tất cả công chức cơ quan, đánh giá xếp loại công chức tuần, tháng, năm (các trường hợp đặc biệt khi cần thiết tổ chức thảo  luận trong tập thể lãnh đạo Phòng).

          2.2. Ông: Hồ Trọng Trung:

- Phụ trách, chỉ đạo  thực hiện: Lao động - việc làm; xuất khẩu lao động; an toàn, vệ sinh lao động; tiền lương, bảo hiểm  xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đào tạo nghề (ngắn hạn, dài hạn); Công tác bảo trợ xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội.

- Giúp Trưởng phòng tham mưu  triển khai thực hiện công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin, văn thư –lưu trữ của cơ quan; thực hiện các TTHC thuộc trách nhiệm của Phòng LĐ-TB&XH; theo dõi và đôn đốc CC, VC cơ quan chấp hành thời giờ làm việc, vệ sinh cơ quan, thực hiện văn hóa công sở.

 - Thường trực giúp Trưởng phòng  triển khai, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan; tham mưu UBND huyện triển khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các phong trào thi đua chuyên đề do Phòng Lao động -TB&XH thường trực.

-Trực tiếp duyệt,  ký ban hành báo cáo tuần của cơ quan;  Duyệt, ký ban hành báo cáo chung (tháng, quý, năm), các văn bản của cơ quan khi được Trưởng phòng giao, ủy quyền.

- Tham mưu giúp Trưởng phòng giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị thuộc các lĩnh vực phân công.

- Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc CC, VC cơ quan chấp hành thời giờ làm việc, vệ sinh cơ quan, thực hiện văn hóa công sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

           3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

              - Vị trí chức năng.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ -TB&XH) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội;
              + Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
              - Nhiệm vụ quyền hạn.

              + Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

              + Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật;

              + Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn huyện thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

             + Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

              + Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

              + Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

            + Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

             + Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

                + Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

            + Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

              + Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

              + Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

              + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

         -  Cơ cấu tổ chức:

  + Phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

             Trưởng phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội là người đững đầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về  toàn bộ hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

                 Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

                Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh.

              + Biên chế của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 353
  • Tất cả: 610,350
Đăng nhập